Akdeniz Üniversitesi

 Türkiye

DUYURULAR

***

Workshop on Agricultural Trade and Food Security in the Euro-Med Area

***

FP 7: SUSTAINMED Sustainable agri-food systems and rural development in the Mediterranean Partner Countries

***

FEMISE Project 2 Analyzing the Immigration-Induced Changes in Product Diversity and Trade Patterns: The Case of the EU-Mediterranean-Eastern Europe Zone

***

FEMISE Project 3 Macroeconomic Allocations and International Factor Mobility: A Comparative Assessment of Major Trade Areas

***

FEMISE Project 4 Tourism Industry as an Engine for Export-led Growth and Social Development: Analysing Its Main Characteristics and Future Prospects for Mediterranean Countries

***

 Başlık           
                            
Logo1

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

                 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği 

            Kuruluş
       
           Madde 1-   2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2maddesi uyarınca, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir birim olarak, “AkdenizÜniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi” kurulmuştur.

         
Bu Yönetmelikte “Merkez” deyimi Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri EkonomikAraştırmalar Merkezi”ni, “Müdür” deyimi bu merkezin müdürünü ifade eder. 
      
             
Amaç
 
        
Madde 2- Merkezin amacı; Akdeniz ülkeleri ile ilgili konularda araştırma, eğitim ve diğerbilimsel etkinlikler aracılığıyla uluslararası bilimsel işbirliğinin ve bölge ülkeleri arasındakiilişkilerin gelişmesine, bölge ülkelerinin kalkınma çabalarına ve Avrupa Birliği ile entegrasyonuna katkıda bulunmaktır.(*)
        Çalışma Alanı

       
Madde 3- Merkez kuruluş amacına yönelik olarak aşağıdaki çalışmaları yürütür:
          
a) Akdeniz ülkelerinin kalkınma sorunları ile merkezin uğraşı alanına giren diğerkonularla ilgili araştırma yapmak, bu alandaki araştırmaları desteklemek, uluslararası, ulusal veyerel düzeylerde danışmanlık hizmetleri vermek, projeler yapmak ve bu projelere katkı sağlamakamacıyla yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan maddi destek sağlamak için çalışmalar yapmak,
          
b) 1995 Barselona Konferansı ilkeleri doğrultusunda Avrupa Birliği-Akdeniz Ortaklığına yönelik araştırma, inceleme ve diğer bilimsel çalışmaları yürütmek, (*)
          
c) Merkezin ilgi alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve    araştırma merkezleri ile bilimsel işbirliği yapmak, ortak araştırma, eğitim programları, danışmanlık ve proje çalışmaları yürütmek, kongre, sempozyum v.b. toplantılar düzenlemek veya düzenlenen faaliyetlere katılmak; Akdeniz ülkeleri arasında bilimsel, teknik ve kültürelişbirliğinin gelişmesine katkı sağlayacak uluslararası organizasyonlara ve etkinliklere katılmak, (*)
          
d) Akdeniz ülkeleri ile ilgili veriler derlemek, değerlendirmek, dergi ve kitap v.b. yayınlar    yapmak üzere bir yayın ve dokümantasyon birimi oluşturmak,
          
e) Merkezin ilgi alanına giren konularda uzman yetiştirmek, teorik ve pratik bilgi birikimi ve deneyim sağlamak üzere, eğitim, sertifika programları düzenlemek, öğretim elemanları ve     araştırmacılara yurtiçi ve yurtdışı burslar sağlamak, yurtdışından gelen yabancı     araştırmacıları kabul etmek, bu amaçla yabancı üniversite ve kurumlarla bilimsel ve kültürel değişim ve işbirliği anlaşmaları yapmak,
           f) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanunu’nun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.   
        
            Merkezin Organları
        Madde 4- Merkezin yönetim organları Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulu’dur.    748

           Merkez Müdürü
       Madde 5-Merkez Müdürü, merkezin uğraşı alanındaki çalışmalarıyla temayüz etmiş,kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 2 yıllık için atanır. Süresi biten Müdürtekrar atanabileceği gibi, süresi dolmadan, atanmasındaki usule göre görevden alınabilir. Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini MüdürYardımcısı olarak seçer. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman, yardımcısı kendisine vekalet eder. Göreve vekalet 6 aydan fazla sürerse yeni bir Merkez müdürü atanır. 
          Merkez Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
      
       Madde 6- Merkez Müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:
      a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
      b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,
      c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,
      d) Yönetim Kurulu’nca onaylanan yıllık bütçe ve yıllık faaliyet raporunu Rektörlük makamına     sunmak Müdür, merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetimi ve denetimininyapılmasından Rektör’e karşı sorumludur. 
        Merkez Yönetim Kurulu
   
     Madde 7-Merkez Yönetim Kurulu, doğal üye olan merkez Müdürü dahil 5 kişidenoluşur. Diğer üyeler, merkezin amaçlarının gerektirdiği konuda uzman olan, tam gün çalışan ve Müdürün önereceği iki misli öğretim elemanı aday arasından, rektör tarafından seçilerek iki yıliçin görevlendirilir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya 6aydan fazla üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir. Yönetim Kurulu üçte iki çoğunlukla, olağan olarak ayda bir kez ve gerekli olduğundaMüdür’ün çağrısı üzerine toplanır. Kararlar, kurula katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdür’ün oyu kararı belirler. 
        Yönetim Kurulunun Görevleri
      Madde 8- Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
         a) Yönetmeliğe uygun olarak çalışma programını ve faaliyetleri saptamak,
         b) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan yıllık bütçe, yıl sonu ve planlanan faaliyet raporlarını inceleyerek Rektör’e sunulmak üzere karara bağlamak,
        
c) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma birimlerinde görevlendirilecek Merkez Müdürünce teklif edilen öğretim elemanları ve diğer personelin seçimini yapmak,
        d) Araştırma, eğitim ve diğer etkinlik programları, proje ve danışmanlık hizmetleri, mali destek, burs ve yayın konularına ilişkin esasları belirlemek ve karara bağlamak, sözkonusu projeye hizmetlerin bedelini belirlemek,
        e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını ve yürütme koşullarını saptamak,
       
f) Merkezin gelirlerini arttırıcı girişimlerde bulunmak, bu amaçla gerekli önlemleri almak,gelir     dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre belirlemek,
        
g) Merkez bünyesinde bir Döner Sermaye İşletmesi kurulması halinde işletmeni yönetim   kurulu olarak görev yapmak,
       
h) Merkeze başvuran ya da merkez olanaklarıyla gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar arasından, o yıl teşvike layık görülenleri belirlemek,  749
        i) Merkezin faaliyet alanına giren konularda istişari nitelikte Danışma Kurulları oluşturmak. 
       Merkezin Gelirleri

      Madde 9-
Merkezi gelir kaynakları şunlardır:
        
a) Üniversite bütçesinden ayrılan ödenek,
        
b) Her türlü eğitim-öğretim ve kurs faaliyetleri ile ilgili hizmetlerden alınan ücretler,
        
c) Yapılan projelerden, işletilen tesislerden ve yapılan işlerden elde edilen gelirler,
        
d) Yayın faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
         e) Her türlü yardım, bağış ve vasiyetler. 

       
Merkezin Giderleri
 
     
Madde 10- Merkezin giderleri şu kalemlerden oluşur:
         
a) Bütçe, yönetim giderleri,
        
b) Eğitim-öğretim ve yayın giderleri,
        
c) Telif, danışmanlık, ödül, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri bilimsel toplantılarla     ilgili giderler, 
         
d) Makine teçhizat ve taşıt giderleri,
        
e) Arşiv giderleri,
         
f) Yapılan projelere ve işletilen tesislere ait giderler,
         
g) Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak diğer harcamalar. 

       
İta Amiri

    
Madde 11- Merkez'in İta Amiri Rektördür. İta Amirliği yetkisini tamamen veya kısmen merkezin gözetimi ile görevlendireceği Rektör Yardımcılarından birine veya Merkez Müdürüne devredebilir. 

      
Diğer Hükümler

    
Madde 12- Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar merkezin kullanımına tahsis edilir. 

      
Madde 13- Uluslararası iletişimlerde Merkezin adı “Centre for Economic Research on Mediterranean Countries" of Akdeniz University yada “Centre de Recherches Economiques des Pays Mediterraneens" de l’Universite Akdeniz olarak geçebilir. 

      
Madde 14- Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler uygulanır. 

     
Yürürlük

    
Madde 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

     
Yürütme
 
     
Madde 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.  23.10.1997 tarih ve 23149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(*) 18.04.1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   750

Sayfa Özeti: Yönetmelik

Anahtar Kelimeler: