Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi


TRACEBACK

TRACEBACK: Integrated system for a reliable traceability of food supply chains Gıda Arz Zincirinin Güvenilir İzlenilebilirliği için Entegre Sistem

TRACEBACK Avrupa 6. Çerçeve Programları tarafından desteklenen bütünleşmiş bir sistemdir, sahadan rafa kadar önemli aktörleri içeren ve tüm gıda arz zincirine uygulanabilecek bir Avrupa izlenebilirlik standardı oluşturma amacındadır. TRACEBACK’ in gücü 11 ülkeyi temsil eden 28 ortağın birlikteki çabalarından gelmekte, gıda sektöründe ICT ve mikro aletlerle dünya çapında faydalı donanımın entegrasyonunu sağlamaktadır. Bu projenin getirdiği yenilik ürün akışıyla birlikte bilgi akışının da birlikteliği ile gıda zinciri boyunca güvenilir bilginin paylaşılmasını sağlayacak yaşayan bir izlenebilirlik modelinin gösterilmesidir.

IDEAL GIDA İZLENEBİLİRLİK SİSTEMİ
TRACEBACK vizyonunda, “ideal” izlenebilirlik üreticiden perakendeciye kadar tüm gıda zinciri aktörlerini bağlayan bir sistemi içermelidir. Gıda zinciri çok karmaşık olduğunda, her aktör için birden çok girdi (örn. bir ürün işlemesi için birkaç katkı/ hammadde) ve çıktı (örn. Bir hammaddeden birkaç ürün) şeklinde, her ürün için izlenebilirlik sistemi izlenen ürünün karmaşıklığına bağlı olarak genişleyebilen alt-sistemlerin iç içe geçtiği bir biçimde olmalıdır. Bu sistem içinde birliktelik ve iç-birliktelik aynı dili kullanmaya bağlıdır ve her aktörün teknolojik seviyesine bağlı olmadan güvenilir ve emin bir yol yer almalıdır. Bunun anlamı her oyuncu faydalı bilgiyi sağlayacak ve bundan yararlanabilecek sistemde yer alan bir düğüm olmalıdır. İzlenebilirlik verisi gıdanın hareketi boyunca gıda zincirindeki aktöre geldiğinde (hammadde/ katkılar), çıkan ürünlerde (tam/ yarı mamul) ve ayrıca aktör içerisinde toplanmalıdır, fakat sadece ürüne özgü ve kritik üretim verileri. Toplanan bilgi, örneğin bir partinin kimliğini, zamanı ve yeri ile ilgili verileri içermeli bunun yanında gıda izlenebilirlik parametreleri ürünün güvenilirliğini (örn. Patojenler ve toksinler) ve kalitesini (örn. Orijin, GMO) objektif olarak desteklemelidir. İzleme için parametreler acil risklere uyumlaştırmak için esnek olmalıdır. Verilerin objektifliği insan müdahalesini mümkün olduğunca azaltarak sistem içinde veri transferi, işleme ve otomatik kazanımlarla sağlanacaktır. Toplanan tüm bilgiler lokal seviyede (Bilgisayar veya server’larda) saklanarak, her aktörün kendi izlenebilirlik amacı için kullanılabilecektir, sistem boyunca sorgulandığında tüm diğer gıda zincirindekiler için erişilebilecektir. Partinin kimliği tüm aktörlerin (sonuçta da tüketici, otoritenin) ileriye ve geriye tüm “saf” ve “gıda izlenebilirlik” bilgisine erişmeleri sağlanabilmeli ve böylelikle sorumluluklar ve ileri ve geri izlenebilirlik özellikleri tanımlanmış olacaktır. En iyi teknolojinin yanında, insan faktörü gerçek güvenin sağlanmasında gereklidir: “sertifikasyon yapısı” sistemin “ön masası” olmalı, son-kullanıcılara kadar sistemin kendisinin ve bilgi akışının her zaman güvenilirliğini garanti altına almalı, acil durumlarda hızlı etki etmeli ve bu sebeple tüm farklı gıda zincirlerinde rutin uyarlamalar için sisteme yetki vermelidir.
 PROJENİN ORGANİZASYONU 
TRACEBACK çok-disiplinli bir projedir ve iş paketlerine (work package –WP) ayrılan dört ana yapı öngörülmektedir. Ön hazırlık ve değerlendirme çalışmaları yapısı: teknik, ekonomik ve güvenilir gıda zinciri izlenebilirliği analizleri ile seçilen iki gıda zincirinin (domates ve yem/süt) senaryosunu geliştirecektir. (WP2 ve WP3) İleri araştırma aktiviteleri yapısı: projenin izlenebilirlik bilgi sisteminin geliştirilmesi için kullanılacak özelliklerde ve yazılım bazında Referans İzlenebilirlik Bilgi Sistemi Yapısını (RATIS) oluşturacaktır. Birinci yapıya bağlı olarak, RATIS herhangi bir gıda zincirinin adapte edilebileceği her gıda senaryosunda geçerli genel referans sistemi olarak geliştirilecektir. (WP4 ve WP5) Entegrasyon ve gerçekleştirme aktiviteleri yapısı: WP4’de geliştirilen ortak altyapının bileşenlerinin entegrasyonunu ve prototip mikro aletler, ilk yapıda geliştirilen başlangıç senaryosunu referans alınarak gıda/süt zinciri şirketlerinde test edilmesini sağlayacaktır. (WP6 ve WP7) Yatay aktivitelerin yapısı: projenin sonuçlarının yayılması ve fayda sağlama aktivitelerini sağlayacaktır. Diğer yandan, proje konsorsiyumunun kapasitesini arttırılmasını sağlayacak ve yönetecektir. (WP1, WP8, WP9 ve WP10) Proje 10 sağlam entegre edilmiş iş paketi (WP) içermektedir. WP1 mümkün olduğunca gecikmeleri engelleyerek, kritik olayları ve zorlukları çözerek Dow’da öngörülen sıralamayla ve zamanında yapılması düşünülen işlemlerin partnerlere olan bilgi akışını ve projenin düzenli izlenmesini sağlamakta, projenin yönetim birimini temsil eder. WP2 ve WP3 sırasıyla WP4 ve WP5’de RATIS ve mikro aletlerin gelişimini yönlendirecek olan domates ve yem-süt gıda zinciri senaryosunu ortaya çıkartır. Bu bileşenler yeni izlenebilirlik sistemine entegrasyonda WP6’yı destekleyecektir. Paralel olarak, WP10 gıda zinciri aktörlerini tamamlamak için ek gıda zinciri firmalarını düzenleyecektir. Tüm bu aktörlere WP8’de izlenebilirlik operasyonları üzerine eğitim verilecektir. Sonra, WP7 ile yeni entegre izlenebilirlik sisteminin gıda zinciri işletmelerinde pilot test başlayacaktır. WP9 gıda zincirindeki şirketlerle ve konsorsiyum dışındaki diğer taraflarla yenileme çalışmalarının başlangıç işleminde WP10’u destekleyecek yeni izlenebilirlik sistemine dayalı iş modelini tanımlayacaktır.
WP1- Proje Yönetimi
WP2- Gıda Zinciri Analizi
WP3- Güvenilirlik, Standartlaştırma, Kalite
WP4- Referans İzlenebilirlik Bilgi Sistemi Yapısı
WP5- Tarafsız izleme için Mikro Aletler
WP6- Bileşenlerin Entegrasyonu
WP7- Pilot Uygulama
WP8- Eğitim
WP9- Proje Sonuçlarının Yayılması
WP10- Fayda Sağlama

WP1: Proje Yönetimi – Raffaello Prugger, Tecnoalimenti
Bu iş paketi verilen zamanda ve kaynaklarla araştırma aktivitelerinin gerçekleşmesinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve projenin işlerliğinden sorumludur. İç ve dış iletişimi gerçekleştirir ve Avrupa Birliği komisyonu için resmi bilgilendirmeleri sağlar. Beklenmeyen krizlerin yönetimi ile de ilgilenecektir.
WP2: Gıda Zinciri Analizi – Jackie Sanchez, AINIA
Gıda zincirindeki firmaları için güvenilirlik, esneklik, teknolojik ve ekonomik yönlerden, iki temsili gıda zincirinde – domates ve süt/süt ürünleri – optimal izlenebilirlik modelini tasarlayacak ve esas noktalarını tanımlayacaktır.
WP3: Güvenilirlik, Standardizasyon, Kalite – Tomasz Dowgielewicz, ILIM
Bu çalışma paketi tüm gıda zinciri boyunca sağlıklı ve güvenilir bilgi akışını sağlamanın yollarını araştıracaktır; ayrıca, Toplam Kalite Yönetim Sistemleri ile entegrasyonun yanı sıra global standartlarla uygunluk ve bütünlüğü sağlayacaktır.
WP4: Bilgi Yönetim Sistemi- Vito Morreale, Engineering
Bu çalışma paketi hizmet odaklı bir İzlenebilirlik Bilgi Sistemleri için Referans Yapı (RATIS) tanımlamayı ve RATIS çerçevesinde referans uygulamaları tasarlayarak geliştirmeyi amaçlamaktadır. Böyle bir çerçeve hem referans yapının geçerliliğini denetleyecek hem de TRACEBACK modeliyle uyumlu izlenebilirlik bilgi sistemlerinin geliştirilmesinde bazı ön değerler sağlayacaktır.
WP5: Objektif İzleme için Mikro Araçlar – Nelson Marmiroli, University of Parma
Bu çalışma paketi karmaşık analiz yöntemlerini minyatürleştirilmiş formatlara uyarlamayı amaçlamaktadır:Güvenilir ve ekonomik açıdan kabul edilebilir mikro araçlar ve tarımsal gıda arzına uygulanabilir süreçler geliştirmek.Veri toplama işlemede gizlilik ve güvenlik açısından etkin bir sistem gerçekleştirmek.
 WP6: Parçların Entegrasonu – Francesc Rosines, Atos Origin
WP4’te geliştirilen ortak altyapı ve WP5’te geliştirilen elementler ve mikro-araçlar tek bir prototip üzerinde entegre edilecektir. Bu prototip, ilk senaryoyu ve olası vakaları girdi olarak kullanarak, WP7’de spesifik pilot bölgeler için test edilmek üzere uyarlanacaktır. Pilot uygulamalar için dışsal sistemlerin potansiyel entegrasyonu bu WP’da göz önüne alınmalıdır.
WP7: Pilot Uygulamalar – Marian Garcia, University of Kent
Bu paket, laboratuar ortamındaki standartların başarısını, endüstriyel ve rutin saha koşulları altında küçük ölçekli uygulamalarla yapılabilirliğini doğrulamak ve bunu garanti altına almak için temsili iki gıda zincirinde, domates ve yem/süt, yer alan tüm oyuncuların önceki çalışma paketlerinde geliştirilen yeni izlenebilirlik teknolojisini uyarlayacak, gerçekleştirecek ve sonuçlandıracaktır.
WP8: Eğitim – Laura Contini, Tecnoalimenti
Bu çalışma paketinin misyonu projeye araştırma faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan profesyonel bilgileri aktarmak ve pratik olarak proje konsorsiyumu içindeki ve dışındaki akademik ve endüstriyel katılımcıları yenilikçi proje teknolojileri üzerine eğitmektir.

WP9: Dağıtım – Antoni Paradell, Atos Origin
Bu çalışma paketi projeyi Avrupa içerisinde tanınır hale getirmek için bilimsel ve teknolojik sonuçları Avrupa seviyesinde dağıtacaktır. TRACEBACK içerisinde açık bir şekilde yaratılan bilginin hem gıda ile ilgili kamu hem de Bilim ve Teknoloji taraflarınca etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanmasında endüstriyel katılımcıları ve dağıtım koşullarını tanımlayacaktır.

WP10: Fayda Sağlama – Patrik Stolt, Swedish University of Agricultural Sciences
Seminerler düzenlemek aracılığıyla, bu çalışma paketinin amacı: endüstri için yenilikler/ iş fikirleri yaratmak; proje ve şirketler arasındaki işbirliği içinde nasıl iş fikirlerinin gıda zincirinde yaratılacağı ve uygulanacağı hakkında bir model göstermek; başarılı TRACEBACK yenilikleri ve farklı Avrupa ülkelerindeki başarılı uygulamalar için en iyi yaklaşımları tanımlamak; proje ve şirketler arasında bir iletişim kurmak.

PROJENİN YENİLİKLERİ
İzlenebilirlik uzun süredir araştırma konusu olmaktadır. Birçok yaklaşım denenmiştir. Bilgi bilimleri yaklaşımı “yaşayan” gıda ürünlerinin tüm karmaşıklığını yeterince kapsayamamakta ve analitik yaklaşım tam takip ve izleme özelliklerini sağlayamamaktadır. Bu sebeple bütünleşik yaklaşım gereklidir. Bu projede ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojisi) içinde, nanoteknolojik mikro araçlarda ve basit bir RATIS (Referans İzlenebilirlik Bilgi Sistemi Yapısı) içerisine bu karmaşık yapının uyumlaştırılmasında yenilikler önereceğiz, daha sonra bu iki seçilmiş gıda zincirine uygulanacaktır: süt ürünleri/yem (tohum, üretici, yem, hayvan, süt, işlenmiş peynir, dağıtımı, perakendesi) ve domates (tohum, üretici, taze ürün, dağıtımı veya işlenmiş ürün, perakendesi). Mevcut durumun gelişimi, bilinen çip üzeri laboratuar (lab-on-a-chip) teknolojisine biyo sensor ve mikro analitik araçların yerleştirilmesi ile artırılacaktır (Luminex, Agilent). Yapay zeka (AI) yeni gerçek-zaman mikro araçların gelişimine ve Hizmet-Temelli yaklaşıma dayanarak bunların esnek ve birlikte işleyebilen bilgi yönetim sistemlerine entegrasyonunu destekleyecek. Bu yaklaşım bileşenlerin tekrar kullanımını ve gıda zincirindeki paydaşlarda herhangi bir değişiklik istemeden bu karmaşık sistemlerden birini basit bir hizmetle almasını sağlayacaktır. Bu projenin esas yeniliği, gıda zinciri boyunca kritik noktalara yerleştirilen somut ve teknolojik bağlantı/araçlar yolu ile, ürün ve bilgi akışını birleştirerek doğru bilgiye ulaşma fikrinin uygulanmasıdır. Gıdada nanoteknoloji içeren tespit cihazlarının ve yapay zekanın gerçek uygulamalar için kullanımı daha önce yapılmamıştır. Teknolojik araçların entegrasyonu ile domates ve süt ürünleri/yem gıda zincirleri için ortak çözümler geliştirmek mümkün olabilecektir. “Ürün” tanımlaması küçük katkıları, gıda ve yarı mamul ürünlerin temas ettiği paketleme malzemesini dikkate alarak genişletilmiştir. Bu yaklaşım, sadece kalite, gıda güvenliği ve sağlık gibi bazı açılardan değil, tüm gıda zincirinden güvenilir bilginin çıkarılmasına olanak sağlayacaktır. Bu bilgi talebinin maliyetini de düşürecektir.
TRACEBACK’in bir buluşu da izlenebilirlik ile gıda güvenliğini karşılaştırmaktır. Bunun anlamı izlenebilirliği sadece günümüzdeki gibi “ürünün yeri” için araç değil, aynı zamanda ürün için “sebep analizi” yaparak izlenebilirliğin önemini ve bağlantılarını oluşturmasıdır. Bunun gıda kaynaklı vakalar durumunda (ürün geri çağrılması ve ürün toplatılması), gerçek gıda güvenliğinin (problem için özel çözüm) sağlanması için çok önemli sonuçları vardır. Teknolojinin entegrasyonu ve uygulaması örn. moleküler izlenebilirlik (LOC), RFID ve barkotlar bu yenilikçi yaklaşıma izin verecektir. Özel olarak, analitik mikro sisteme AI’nın entegasyonu izlenebilirlikte yeni boyutların açılmasını sağlayacaktır. Bu proje günümüzdeki izlenebilirlik sistemlerin ve teknolojik araçların analizi (bir matris yaklaşımı analizi) için yeni metotlar oluşturacaktır. Bu önceki teknolojik durumdan ileri düzeydeki faydaların alınmasından başlayarak daha ileri izlenebilirlik modeli tanımlanmasını sağlayacaktır.
PROJE HAKKINDA
TRACEBACK “Gıda arz zincirlerinin güvenilir izlenilebilirliği için entegre sistem”in kısa adı olup Avrupa Birliğinin bilimsel ve teknolojik araştırmalar, öncelik 5 “Gıda Kalitesi ve Güvenliği” için 6. çerçeve programı olarak desteklenen bir projedir.  TRACEBACK projesinin temel amacı, gıda zincirleri içinde tutulan bilginin izlenebilirliği için tam işleyen genel bir sistem geliştirmektir. TRACEBACK Avrupa Komisyonunun 6. Çerçeve Programı kapsamına aldığı 11 ülkeden 28 partneri olan bir projesidir. Proje araştırma enstitüleri, üniversiteler ile bilgisayar ve danışmanlık firmalarına kadar çeşitli alanlardan gıda endüstrisini temsil edebilecek birimlerden oluşmaktadır. Proje tüm gıda arz zincirleri boyunca izlenebilirlik ile ilgilenmektedir ve izlenebilirliğin farklı aşamalarını içerecek şekilde çeşitli çalışma paketlerine ayrılmıştır. Projenin en önemli birkaç amacı aşağıda özetlenmiştir: Bulaşma veya nihai ürünün kalitesinde kayıp riskinin olduğu hassas ve zayıf noktaların belirlenmesi ve Gıda arz zincirlerinin analiz edilmesi ve tanımlanması, Gıda zincirinde kalite kaybına ve hasara neden olabilecek durumlardan ya da belirli bileşenlerden kaçınılması, onların tanımlanması ve izlenebilirlik için algılayıcı tekniklerle araçların geliştirilmesi, Gıda zincirinde kullanılan algılayıcılardan elde edilen bilgileri derleyen ve biriktiren bir sistemin geliştirilmesi, Bilgi sistemi ve araçların potansiyel kullanıcılarının bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, Ticari açıdan izlenebilirlik tekniğinin fizibilitesinin ekonomik değerlendirilmesi, Gıda zincirini oluşturan ticari şirketlerde izlenebilirlik sisteminin deneme uygulamasının yapılması, Projenin sonuçlarını doğrudan endüstriye aktaran bir sektör platformu yaratılması – Platform ayrıca izlenebilirlikle ilgili endüstriyel uygulamaların denenmesinde, yenilik yaratmada ve geri bilgilendirmede yer alacaktır. TRACEBACK tüm gıda zinciri için ideal izlenebilirlik sisteminin uygulanmasını destekleyecek yenilikçi modeller ve araçlar geliştirecektir. Sistem herhangi bir teknolojik değişim empoze etmeden, gıda zincirindeki tüm aktörlerin mevcut kurulu teknolojileri ile erişilebilir ve güvenilir izlenebilirlik bilgisinin zincir boyunca sağlanmasında, ürün akışı ve ilgili bilgi akışının tam olarak bağlantı sağlaması olarak tanımlanmıştır.
ENDÜSTRİYEL PLATFORM
Endüstri bizim projemizin “müşterisi” dir. TRACEBACK ile ilgili tüm gereksinimlerini karşılamaları amacıyla, proje işletmelerin projeye ayrıcalıklı girişlerine izin verebileceği bir Sektörel Platform kurmuştur. TRACEBACK Sektörel Platform oluşumu ile endüstri ve bilimsel araştırmalar arasındaki boşluğu azaltmayı ve izlenebilirlik ile ilgili yenilikleri ve araştırmaları duyurmayı amaçlamaktadır. Burada iki yönlü ilişki öngörülmektedir. İlk olarak katılımcı son trendler, araştırma projeleri, haberler ve gelişmeler konusunda bilgilendirilecektir. Diğer taraftan da, platform daha etkin araştırma planı aktiviteleri yürütmek için katılımcıların ihtiyaçlarına dayanarak hareket edecektir. Yalnızca TIP üyeleri bu projenin özel faydalarından örn. Bilgi, paydaş ve iletişim ağı bugünden projenin sonuna kadar (2010) yararlanabileceklerdir. TIP faydaları hakkında daha fazla bilgi için: http://www.traceback-ip.eu/index.php
TIP KURULUMU
TRACEBACK Avrupa İzlenebilirlik sistemini geliştirirken, rekabetlerini arttırmak isteyen firmalar ile ilk iletişimi kurmak amacıyla 6 ülkede çalıştay düzenlemiştir. Bu çalıştaylar TRACEBACK ve izlenebilirlik konuları ve firmaların, sadece bölgesel seviyede değil özellikle Avrupa seviyesinde, TIP içerinde bulunma olanakları önerilmesi üzerinedir.

TIP LAUNCHING EVENTS
 YER AKTİVİTE TARİH
Malmö, İsveç Bölgesel Sektörel Platform Çalıştayı 10 – 11 Nisan 2008
Valensiya, İspanya Bölgesel Sektörel Platform Çalıştayı 17 Nisan 2008
Poznan, Polonya Bölgesel Sektörel Platform Çalıştayı 7 Mayıs 2008
Parma, İtalya Bölgesel Sektörel Platform Çalıştayı 8 Mayıs 2008
Antalya, Türkiye Bölgesel Sektörel Platform Çalıştayı 2 – 3 Haziran 2008
Kahire, Mısır Bölgesel Sektörel Platform Çalıştayı 12 Haziran 2008

Bölgesel çalıştaylar 6 ülkede gerçekleştirilmiş olsa da, Avrupa ve çevresinde bulunan organizasyonlar, firmalar, kamu kuruluşları veya araştırma enstitülerin TIP’ e üye olmaları memnuniyetle kabul edilmektedir.


Son Güncelleme : 9 Nisan Pazartesi 2018
39